Voorlopig besluit eigenwoningschuld en verduidelijking afspraken koopwoningmarkt

8 maart 2013

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst biedt in een kamerbrief mede namens minister Dijsselbloem en staatssecretaris Weekers verduidelijking over de afspraken van de koopwoningmarkt.

De ‘Blok-hypotheek’
Naast de annuïtaire lening die in maximaal 30 jaar volledig wordt afgelost, kan binnen de sinds 1 januari 2013 geldende wettelijke kaders, een tweede lening worden geplaatst. Met deze tweede lening kan een deel van de aflossing van de annuïtaire lening worden gefinancierd. Dit biedt de burger flexibiliteit. De oploop van deze tweede lening wordt niet door de fiscale wetgeving begrensd. De tweede lening kwalificeert als schuld in box 3.

Voor deze tweede lening is geen NHG mogelijk. De rente over die tweede lening is dus niet aftrekbaar in box 1 en leidt tot een additioneel restschuldrisico. Bij een annuïtaire lening onder NHG is het mogelijk dat over de tweede lening, vanwege het ontbreken van NHG, een (iets) hogere rente moet worden betaald. Wel leidt de tweede lening in voorkomende gevallen tot een lagere rendementsgrondslag in box 3.

In de kamerbrief staan een aantal rekenvoorbeelden.

Voorwaarden
De Belastingdienst beschouwt de hiervoor beschreven schulden niet als één schuld als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

•1. De jaarlijks verschuldigde rente op de eerste schuld mag administratief niet worden gesaldeerd met de jaarlijks verschuldigde rente op de tweede schuld of het in dat jaar uit de tweede schuld opgenomen bedrag.
•2. De rente op de eerste schuld is marktconform en ziet niet op andere rechten of verplichtingen dan de terbeschikkingstelling van de hoofdsom van deze eerste schuld.
•3. Het rentepercentage op de tweede schuld is niet lager dan het rentepercentage op de eerste schuld.
Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, bestaat niet op voorhand zekerheid dat de Belastingdienst de schulden als afzonderlijk zal aanvaarden. Bij twijfel kunnen geldverstrekkers zich uiteraard wenden tot de Belastingdienst om zekerheid vooraf te krijgen over een combinatie van schulden.

Download hier de kamerbrief