Termijn beëindiging pensioenopbouw in eigen beheer en waardeoverdracht verlengd tot 1 april 2017

Als het wetsvoorstel ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ wordt aangenomen is het vanaf 1 januari 2017 voor een dga niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Reeds opgebouwde pensioenaanspraken mogen, indien gewenst, wel in eigen beheer blijven. Het is vanaf dat moment ook niet meer mogelijk om een extern verzekerd pensioenkapitaal naar eigen beheer over te dragen.

Dit betekent dat de dga vóór 1 januari 2017 de volgende stappen moet hebben genomen:

  • zijn pensioenregeling moet premievrij zijn gemaakt en/of
  • de pensioenovereenkomst met de vennootschap moet zijn aangepast,
  • het elders verzekerde pensioen eventueel overgedragen moet zijn aan de eigen BV.

Uit de praktijk zijn verschillende signalen gekomen dat de tijd om dit te regelen in veel gevallen te kort zal zijn.

Nota van wijziging

De Staatssecretaris van Financiën heeft de signalen opgevangen en een nota van wijziging gestuurd waardoor dga’s een extra periode van 3 maanden krijgen om de vereiste handelingen te verrichten. Het gaat hier concreet om uitstel voor de volgende acties:

  • het nemen van een aandeelhoudersbesluit dat de pensioenregeling premievrij wordt gemaakt en/of de pensioenregeling wordt aangepast;
  • waardeoverdracht van een extern pensioen naar eigen beheer.

Extra termijn voor waardeoverdracht

In de eerdere Nota naar aanleiding van het verslag had de staatssecretaris dga’s al meer tijd gegeven voor de waardeoverdracht van een extern verzekerd pensioen naar eigen beheer. In plaats van het oorspronkelijke vereiste dat de waardeoverdracht geheel moest zijn afgerond vóór 1 januari 2017, was het nu voldoende dat het verzoek vóór 1 januari 2017 bij de verzekeringsmaatschappij binnen was. In de onderhavige Nota van wijziging wordt de termijn voor de waardeoverdracht verlengd tot 1 april 2017. Vermoedelijk moet vóór 1 april 2017 wel de gehele waardeoverdracht afgerond zijn.

Extra termijn voor premievrijmaking

Tevens krijgt men langer de tijd om een aandeelhoudersbesluit te nemen dat de pensioenregeling eigen beheer premievrij wordt gemaakt dan wel wordt aangepast (bijvoorbeeld verdere opbouw bij een verzekeraar). Of hierdoor ook sprake is van 3 maanden langere pensioenopbouw in eigen beheer is op dit moment nog niet bekend. De staatssecretaris heeft aangekondigd dat dit nader zal worden uitgewerkt in een beleidsbesluit.

Delegatiebepaling

Deze wetswijziging wordt vormgegeven door aan het wetsvoorstel een delegatiebepaling toe te voegen op basis waarvan de termijn dat eigenbeheerlichamen nog als toegelaten pensioenaanbieders kunnen optreden kan worden verlengd. Een nadere uitwerking zal worden gegeven bij beleidsbesluit. Daarin zal ook worden bepaald hoe in deze extra periode wordt omgegaan met een (eventuele) doorlopende opbouw van de pensioenaanspraken tijdens deze periode en hoe in dat geval de afkoopwaarde bij keuze voor de variant ‘afkoop’ zal worden bepaald.