Informatie over de gevolgen van het vervallen van de VAR-verklaring

De zogenoemde VAR-verklaring (“Verklaring Arbeidsrelatie”) komt per 1 mei 2016 te vervallen. In tegenstelling tot de berichten in de pers, komt hier geen systeem van verplichte modelovereenkomsten voor in de plaats. U mag deze modelovereenkomsten gebruiken,  maar het gebruik daarvan is op vrijwillige basis.

Hieronder stippen wij puntsgewijs de gevolgen van het vervallen van de VAR-verklaring aan.

Een opdrachtgever loopt vanaf 1 mei 2016 meer fiscaal risico. Hij zal bij elke ZZP’er na moeten gaan of deze zelfstandig ondernemer is, of fiscaal toch aangemerkt kan worden als werknemer waarvoor de opdrachtgever loonheffingen moet afdragen.

Een ZZP’er moet vanaf 1 mei, net als nu, zelf beoordelen of hij of zij fiscaal aangemerkt kan worden als ondernemer of als werknemer. In dat laatste geval kan men in de toekomst mogelijk aanspraak maken op WW en andere uitkeringen zoals die op grond van de Ziektewet en de WIA, maar komen de fiscale ondernemersfaciliteiten uiteraard in het geding.

Om fiscale risico’s voor met name de opdrachtgever te beperken, is het aan te raden om bij elke opdracht te beoordelen of er fiscaal sprake zou kunnen zijn van een werknemerssituatie. Wanneer direct duidelijk is dat iemand zelfstandig ondernemer is, hoeft men uiteraard niets te doen. In andere gevallen is een diepgaander onderzoek aan te raden, evenals een goede vastlegging van de gemaakte afspraken.

Het onderzoek dient zich in ieder geval te richten op de drie volgende elementen: arbeid, beloning en gezag. Hierbij dient de feitelijke situatie en de gemaakte afspraken tenminste vergeleken te worden met het online ‘beoordelingskader’ van de Belastingdienst.

De voorkeur gaat uit naar het schriftelijk vastleggen van de gemaakte afspraken. Men mag hierbij gebruik maken van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst, maar uiteraard mag men ook een eigen overeenkomst gebruiken. Een akkoord van de Belastingdienst is niet noodzakelijk. Desgewenst kan men de Belastingdienst echter vragen akkoord te gaan met de eigen overeenkomst. Let wel: zowel het gebruik van een modelovereenkomsten als een akkoordverklaring biedt onder strikte voorwaarden (en onder diverse uitzonderingen) alleen een garantie met betrekking tot het bestaan van een werknemerssituatie, niet over het ondernemerschap van de ZZP’er.
Een overeenkomst kan meermalen gebruikt worden. Men is dus niet verplicht om elke keer een nieuwe overeenkomst te gebruiken en/of een akkoord van de Belastingdienst vragen. De Belastingdienst gaat zelfs akkoord met een e-mailverwijzing naar de gewenste modelovereenkomst.

De Belastingdienst heeft aangekondigd tot 1 mei 2017 soepel hiermee om te gaan zodat men de tijd heeft om de zaken fiscaal goed te regelen.

Wij adviseren u goed na te denken over wat het vervallen van de VAR-verklaring voor u betekent en in geval van twijfel het stappenplan uit te voeren. Wij staan u als adviseur daarbij graag terzijde. U kunt bijvoorbeeld bij ons terecht voor:

• Een analyse van uw risico’s en kansen.
• De beoordeling van uw overeenkomst.
• Overleg met de Belastingdienst

Voor meer informatie en een nadere toelichting kunt u desgewenst  contact opnemen met Claudia Kleton-Jansen.