Aanvragen energie- en milieu-investeringsaftrek (EIA & MIA)

Bedrijven die investeren in energie- of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek (EIA) of de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Voor beide regelingen geldt echter dat een percentage van een investering als aftrekpost kan worden toegepast in de aangifte voor de vennootschapsbelasting (VpB). De EIA richt zich op energiebesparende investeringen, de MIA richt zich daarentegen op milieuvriendelijke investeringen. In dit artikel wordt ingegaan op het concrete fiscale voordeel en de aanvraagprocedure van deze regelingen.

Fiscaal voordeel

Welke mogelijkheden er exact zijn voor de EIA of MIA, is vastgelegd in de Energielijst en Milieulijst. Deze lijsten worden jaarlijks vernieuwd en hierin staat welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor de verschillende regelingen en welke percentages er exact gelden. Valt een investering onder de EIA, dan komt 41,5% van deze investering in aanmerking voor een aftrek. Bij een VpB van 25% levert dit een netto voordeel van 10,4%. Voor de MIA is de bepaling iets complexer en worden verschillende categorieën gehanteerd. Afhankelijk van de categorie is een aftrek mogelijk van 13,5%, 27% of 36%. Bij een VpB van 25% levert de MIA een netto voordeel van 3,4%, 6,8% of 9% op. In enkele gevallen kan een investering voor zowel de EIA als de MIA in aanmerking komen. Beide regelingen mogen echter niet gecombineerd worden. Het is in deze uitzonderlijke gevallen over het algemeen verstandiger om voor de EIA te kiezen wegens het hogere netto fiscaal voordeel van 10,4%. Een sprekend voorbeeld van een EIA investering is LED verlichting (volgens de eisen gesteld in de Energielijst). Voor dit bedrijfsmiddel zijn in 2013 de meeste EIA aanvragen ingediend. Daarnaast zijn onder andere een papierloze printer of de aanleg van een groen dak op een kantoorpand investeringen die in aanmerking komen voor de MIA.

Meldingstermijn

Aanvragen voor EIA en MIA kunnen doorlopend worden ingediend via E-loket. Wel moet een aanvraag binnen drie maanden, na het aangaan van een investeringsverplichting, worden ingediend. De datum van een opdrachtbevestiging is bepalend voor deze drie maanden termijn (zowel mondeling als schriftelijk). Wanneer u van plan bent een energiebesparende of milieuvriendelijke investering te doen, is het dus voor EIA en MIA noodzakelijk dat u in een vroeg stadium bewust bent van de meldingstermijn en de aanvraagprocedure.

Aanvraagprocedure

De praktijk leert dat een EIA aanvraag binnen acht weken na indiening in behandeling wordt genomen door de RVO. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt een beschikking gestuurd met daarin de hoogte van de investeringsaftrek. Na ontvangst van een beschikking mag de aftrek worden verrekend in de belastingaangifte. In tegenstelling tot de EIA, wordt voor de MIA geen beschikking gestuurd. Na het indienen van een MIA aanvraag, wordt een ontvangstbevestiging verzonden door de RVO. Na het ontvangen van deze bevestiging mag de investeringsaftrek al worden toegepast. De toepassing van de aftrek is echter wel op eigen risico. Na ontvangst van een acceptatiebrief (goedkeuring) mag de investeringsaftrek, zonder risico, worden toegepast.

Vooral bij hogere investeringsbedragen kan de RVO besluiten om een aanvraag te controleren. In het geval van de MIA kan dit zes tot twaalf maanden op zich laten wachten. De RVO vraagt aanvullende informatie betreffende het bedrijfsmiddel, de kosten en de data van het aangaan van de verplichting. Hiervoor zijn facturen (onderbouwing kosten), overzichten van de technische specificaties van de bedrijfsmiddelen en de opdrachtbevestiging (onderbouwing verplichtingsdatum) belangrijke documenten. Tijdens het indienen van een EIA of MIA aanvraag is het niet mogelijk om deze gegevens mee te sturen. Aan te raden is om de opdrachtbevestiging (ter bepaling datum investeringsverplichting), de offerte/factuur (ter bepaling kosten) en de technische specificaties te controleren, voordat u een aanvraag indient. Voor zowel de EIA als de MIA geldt dat de investeringsaftrek mag worden toegepast over het jaar waarin de verplichting is aangegaan. De betalingsdatum of datum van ingebruikname van het bedrijfsmiddel zijn niet bepalend.

Administratie

Indien er EIA of MIA is aangevraagd, moet er een administratie worden bijgehouden. Deze dient vijf jaar te worden bewaard voor een eventuele belastinginspectie. Voor deze administratie dient ten minste de offerte, de opdrachtbevestiging, de factuur en de betaalbewijzen te worden bewaard.