Webshops en omzetbelasting

Webwinkels schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond en maken grensoverschrijdende transacties een stuk eenvoudiger. Een Nederlandse consument kan op eenvoudige wijze goederen bestellen bij een Duitse webwinkel. Grenzen bestaan niet meer. Dit geldt echter niet voor fiscale grenzen. Eigenaren van webwinkels realiseren zich dat laatste vaak niet.

Als een goederenlevering tot stand komt omdat goederen worden besteld via een webwinkel, zijn voor het vaststellen of die levering belast is de normale regels van toepassing. Een goederenlevering is belast op de plaats waar de verzending of het vervoer van de goederen aanvangt, tenminste als de goederen worden vervoerd in het kader van de levering. In andere gevallen, bijvoorbeeld als de klant zelf de goederen ophaalt of laat ophalen, is de levering belast op de plaats waar het goed zich bevindt op het tijdstip van de levering. Bij verkopen via een webwinkel zullen de goederen (doorgaans) verzonden worden in het kader van de levering, zodat de levering belast is op de plaats waar de verzending of het vervoer aanvangt. Bij een Nederlandse webwinkel zal dat meestal Nederland zijn.

Afstandsverkoop

Ook als de afnemer van een Nederlandse webwinkel een in het buitenland gevestigde particulier is, is de levering als hoofdregel in Nederland belast met btw. Wanneer echter sprake is van een zogenaamde afstandsverkoop naar een ander EU-land, dan is de levering belast in het land waar de afnemer is gevestigd. In dat geval moet de leverancier zich in het betreffende EU-land registreren voor btw-doeleinden en aan de btw-verplichtingen voldoen.

De regeling voor afstandsverkopen is van toepassing als wordt geleverd aan:
•particulieren;
•landbouwers die onder de landbouwregeling vallen;
•ondernemers die uitsluitend vrijgestelde prestaties verrichten;
•rechtspersonen niet-ondernemers.

Voorwaarde is dat de leverancier op enigerlei wijze zorg draagt voor het vervoer van de goederen naar de afnemer. Wanneer dit volledig wordt overgelaten aan de afnemer is de regeling voor afstandsverkopen niet van toepassing. Verder is de regeling voor afstandsverkopen alleen van toepassing als een bepaald drempelbedrag voor leveringen naar dezelfde lidstaat wordt overschreden. De EU-landen hanteren hiervoor verschillende drempelbedragen. Duitsland kent bijvoorbeeld een drempelbedrag van EUR 100.000, terwijl België een relatief laag drempelbedrag hanteert van EUR 35.000. Een Nederlandse webwinkel die voor meer dan EUR 35.000 verkoopt aan Belgische particulieren moet dan Belgische btw in rekening brengen. De Nederlandse webwinkel zal zich in België moeten laten registreren voor btw-doeleinden en ook in België btw-aangifte moeten doen.

0%-tarief

Is de afnemer van de webwinkel een binnen de EU gevestigde ondernemer, dan is onder voorwaarden sprake van een intracommunautaire levering waarover 0% btw is verschuldigd. Is de afnemer (zowel ondernemer als niet-ondernemer) buiten de EU gevestigd, dan is sprake van een exportlevering die eveneens belast is met 0% btw.

Als leveranciers het 0%-tarief toepassen, dan moet aan de hand van boeken en bescheiden kunnen worden aangetoond dat terecht 0% btw is berekend. Bij een intracommunautaire levering is het 0%-tarief van toepassing als de goederen worden vervoerd naar een andere lidstaat én de afnemer een intracommunautaire verwerving aangeeft. Een leverancier mag ervan uitgaan dat de laatste voorwaarde is vervuld als hij beschikt over het btw-identificatienummer van de afnemer. Het is wel belangrijk dat hij controleert of het btw-identificatienummer geldig is! Het vervoer van de goederen naar een andere lidstaat kan worden aangetoond door middel van bijvoorbeeld vervoersdocumenten en dergelijke. Bij export buiten de EU moet de leverancier aantonen dat de goederen de Europese Unie hebben verlaten.

Tot slot

Goederenleveringen naar aanleiding van transacties via webwinkels of internet kunnen verschillende btw-gevolgen met zich meebrengen. Het is oppassen geblazen als de goederen bestemd zijn voor afnemers in het buitenland. Het zou zo maar kunnen dat een Nederlandse webwinkel zich in het buitenland moet registreren voor btw-doeleinden!